Human on Street

July  20, 2018

รู้จักกับแหม่ม

"รู้จักกับแหม่ม"ครั้งเธอเร่ร่อนมาอยู่ข้างคลองคูเมืองเดิม เธอให้ชื่อกับใครต่อใครว่าเธอชื่อ"แหม่ม" 3 ปีเห็นจะได้ที่เธออยู่ที่นี่ และใช้ชีวิตในพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร "เป็น 500 ตารางเมตรที่เต็มไปด้วยความสลดหดหู่"

July  20, 2018

เธอคือผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ชีวิตเร่ร่อน อยู่ตรงนั้นมาไม่ต่ำกว่า 10ปี

ผู้คนแถวนั้น.....
"ผมกลัวเธอจะถูกทำมิดีมิร้าย
เห็นมีผู้ชายชอบมาเกาะแกะเธอ
แต่เธอก็เดินหนีแต่ก็ยังต้องมาอยู่ในพื้นที่เดิม"

<< Prev || Next >>